Kajona\Search\System\SearchQueryInterface

Interface for search queries

Synopsis

interface SearchQueryInterface {
}

Methods

public