Kajona\Workflows\Installer\InstallerWorkflows

Class providing an installer for the workflows module