Kajona\System\System\Exception::setIntDebuglevel

  Signature

  public function setIntDebuglevel(string $intDebuglevelĀ )

  Parameters

  $intDebuglevel ā€” string

  Returns

  void