Kajona\System\System\Db\DbSqlite3::transactionBegin

Starts a transaction