Kajona\System\System\Db\DbPostgres::transactionBegin

Starts a transaction