Kajona\System\Admin\Systemtasks\SystemtaskRightsinheritcheck::executeTask

Starts the execution of the task.