Kajona\System\Admin\Systemtasks\SystemtaskFlushpiccache::executeTask

Starts the execution of the task.