Kajona\System\Admin\Systemtasks\SystemtaskFlushcache::executeTask

Starts the execution of the task.