Kajona\System\Admin\Formentries\FormentryBase::setObjValidator