Kajona\System\Admin\AdminController::getOutputModuleTitle

Writes the ModuleTitle, overwrite if needed