Kajona\System\Admin\AdminController::getOutputLogin

Writes the SessionInfo, overwrite if needed