Kajona\Search\System\Workflows\WorkflowSearchDeferredindexer::setObjWorkflow