Kajona\Search\Admin\Systemtasks\SystemtaskSearchIndexrebuild::executeTask

Starts the execution of the task.