Kajona\Mediamanager\Admin\MediamanagerAdminXml::actionPartialSyncRepo

Syncs the repo partially